เชียงใหม่ ข่าว อาชญากรรม สังคม การตลาด ธุรกิจ การเมือง ออนไลน์ Online ChiangMai

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 8จังหวัดภาคเหนือตอนบน นำร่องจัดประชุมร่วมกัน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน..ที่จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ครั้งที่ 1/2561 โดยมี พลเอกเจน คีรีทวีป ประธานที่ปรึกษาคณะทำงานประชารัฐขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธาน พร้อมด้วย นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง...

พิธีเปิดงาน “Unseen Lanna 2018 และงานตลาดสานพลังประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่” “เยือนถิ่นล้านนา ยลคุณค่าภูมิปัญญาไทย”

วันที่7 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น.นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน Unseen Lanna 2018 และตลาดสานพลังประชารัฐ ภายใต้ธีมงาน “เยือนถิ่นล้านนา ยลคุณค่าภูมิปัญญาไทย” โดยมีนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน กิจกรรมดังกล่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2561...

คลังเชียงใหม่ เผยความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลัง ครม. ให้เพิ่มวงเงินในบัตร และเห็นชอบให้เติมเงินรายเดือนของผู้มีสิทธิที่ได้ลงทะเบียนพัฒนาตนเอง 4 เดือน (ก.ย. – ธ.ค.61)

คลังเชียงใหม่ เผยความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลัง ครม. ให้เพิ่มวงเงินในบัตร และเห็นชอบให้เติมเงินรายเดือนของผู้มีสิทธิที่ได้ลงทะเบียนพัฒนาตนเอง 4 เดือน (ก.ย. – ธ.ค.61) เพื่อเพิ่มทางเลือกการชำระค่าสินค้าหรือบริการ และยังสามารถสมทบเงินไปใช้ในเดือนถัดไปได้อีกด้วย นายอนุชา สุขสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงความคืบหน้า หลังจากที่กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติมีการเพิ่มวงเงินให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่แสดงความประสงค์จะพัฒนาตนเอง โดยจะได้รับวงเงินเพิ่มสำหรับการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าประชารัฐ ดังนี้ 1) ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000...

บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รุกพัฒนานวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวต่อเนื่อง เจาะตลาดกลุ่มผู้รักสุขภาพ และปูทางรับสังคมผู้สูงวัย

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน หรือ CDIP บริษัทรับทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีผลงานมาอย่างมากมายโดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าว เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ผู้บริโภคมีความตื่นตัวและใส่ใจในสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวโน้มที่จะบริโภคอาหารที่มีแป้งและน้ำตาลน้อยลง อีกทั้งในอนาคตโลกจะเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้น การบริโภคจึงเน้นอาหารที่ให้คุณค่าในแง่ของการลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง...

พัฒนาการเชียงใหม่ มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ครู OTOP จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ครู OTOP จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ในการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ผลิตสินค้าชุมชนให้สามารถพัฒนาและยกระดับภูมิปัญญาสู่การแข่งขันในตลาด และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง โดยมีครู OTOP...

อย. ร่วมกับ กสทช. ผนึกกำลังจัดการปัญหาการโฆษณาอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายทางสื่อวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมแถลงในการประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการจัดการปัญหา การโฆษณาอาหาร ยา...

” เชียงใหม่ชวนลิ้มชิมรสลำไย กาแฟเทพเสด็จ สินค้าเกษตรมากมายที่งานเกษตรสร้างชาติ”

วันที่ 31 สิงหาคม 2561นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นำกลุ่มเกษตรกรจัดแสดงนิทรรศการ องค์ความรู้และจำหน่ายสินค้าในงาน เกษตรสร้างชาติวาระ 50 ปีกรมส่งเสริมการเกษตร โดยในครั้งนี้ได้นำกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกยุวเกษตรกรนางสาวจิตนำไพร ไพรบรรเจิด รับรางวัลสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น ปี 2560 กับอธิบดีกรมส่งเสริมกาเกษตรนายสมชาย ชาญณรงค์กุล พร้อมทั้งเยี่ยมเกษตรกรทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นำสินค้าจัดแสดงและจำหน่ายอาทิ เสื้อผ้าจากแม่บ้านเกษตรกรสันกำแพง สินค้าจากตลาดเกษตรกรเชียงใหม่ ลำไยแปลงใหญ่จากแหล่งลำไยในสมัยแรกเริ่มมีประวัติอันยาวนานพัฒนาจนผลิตลำไยที่มีคุณภาพ ที่ปลอดภัยได้มาตรฐานGAP...

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนมอบประกาศเกียรติคุณรับรองมาตรฐาน สถานบริการ เครือข่ายงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน มอบประกาศเกียรติคุณรับรองมาตรฐาน สถานบริการ เครือข่ายงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 ให้แก่ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุข เทศบาล และสถานประกอบการ ที่รักษามาตรฐานการจัดการด้านสาธารณสุข จำนวน 96 แห่ง วันนี้  29 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมดอกป้าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์...

“ผักจากสวน ผักดอยok คนกิน ก็มีสุขภาพ ok”

  วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมผู้สื่อข่าว จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เข้าถ่ายทำข่าว การผลิตผักปลอดภัย ภายใต้มาตรฐาน การปฏิบัติการเกษตรที่ดี หรือ Gap (Good agriculture practice )...

ยิปซัม ตราช้าง ตลาดภาคเหนือ ยึดเชียงใหม่เปิดตัวนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพงานก่อสร้าง ระบบปิดผิวผนังอีซี่ฟินิช ตราช้าง (EASYFINISH™ SYSTEM)

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม จำกัด (สระบุรี) จำกัด หรือ “ยิปซัม ตราช้าง” ชี้เศรษฐกิจภาคเหนือมีศักยภาพสูง เปิดแผนรุกตลาดต่างจังหวัด นำร่องจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางภาคเหนือ เปิดตัวระบบปิดผิวผนังอีซี่ฟินิช ตราช้าง (EasyFinish™ System) "นวัตกรรมเพื่อผนังที่สมบูรณ์แบบ" เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการติดตั้งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานก่อสร้างให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้รับเหมาและผู้ประกอบการ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในแผนขยายตลาดในรูปแบบโรดโชว์เพื่อนำเสนอประสบการณ์ผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายตามหัวเมืองใหญ่กว่า 100 บริษัท ใน 6 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วย...

Stay connected

6,743แฟนคลับชอบ
29ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

Latest article

International Foods Fest.เทศกาลสำหรับคนรักอาหารนานาชาติ

International Foods Fest. เทศกาลสำหรับคนรักอาหารนานาชาติ ที่รวบรวมร้านอาหารนานาชาติสุดชิค ราคาสุดฟิน มาไว้ที่งาน Tasty Factory ร้านอาหารแสนนนน...อร่อย มารวมกันอยู่ที่เดียวใจกลางห้างดังเชียงใหม่ อย่างร้าน Pasta Box ,ร้านReman HABU, ร้านติ่งเกาหลี ,ร้าน Leo’ Famous Burger ,ร้านMasn Sage ,ร้าน...

ใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ที่ชุมชนบ้านโฮ่ง แม่ระมาด

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก นำทีมผู้ประกอบการและสื่อมวลชนจากกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และตาก ร่วมเดินทาง ตามโครงการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจังหวัดตาก  เดินทาง ไปสัมผัสมนต์เสน่ห์ธรรมชาติและหมู่บ้าน OTOP Village เริ่มต้นเดินทางกับ ชุมชนบ้านโฮ่ง ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ท่องเที่ยวเพื่อชุมชนคนปลูกผัก เพราะหมู่บ้านนี้ มีความโดดเด่น ในเรื่องของการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกพืชผักอินทรีย์ ด้วยลักษณะพื้นที่ของชุมชนที่มีเอกลักษณ์ชัดเจน ทั้งเรื่องของบ้านเรือน และวิถีชีวิตที่น่าสนใจทำให้ทางบริษัทประชารัฐรักสามัคคี...

งาน “WE ARE FUN มองโลกให้สนุกทุกเส้นทางกับ All New MG3”

กิจกรรมพิเศษศำหรับคุณหนูใน “Kid Zone” สุด FUN ในวันที่ 18-23 กันยายน 2561 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พิเศษ! ร่วมชมมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องสาวเสียงทรงพลัง “แก้ม วิชญาณี” ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561...