พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่ กับเส้นทางที่ 3 บ้านกิ่วแลน้อย อ. สันป่าตอง และ บ้านน้ำต้น (สล่าแดง)...

บ้านกิ่วแลน้อย เป็นชุมชนเล็กๆ ที่โดดเด่นในเรื่องของงานแกะสลัก มีการรวมกลุ่มกันอนุรักษ์งานแกะสลักไม้ ซึ่งผลงานที่นิยมแกะสลัก ได้แก่ “ช้าง” สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยในภาคเหนือในอดีต ที่มีชีวิตประจำวันผูกพันกับช้าง มีการจัดวางท่าทางของช้างให้มี มีความเหมือนช้างจริง มีผิวหนัง มีหลายอิริยาบถ มีรายละเอียดที่อ่อนช้อย ราวกับมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็น แม่ช้างให้นมลูก...

Health star ratings Kellogg reveals the cereal

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian...

Xbox One to launch in China this month after all

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian...

Melbourne calling: Three reasons why you should visit it

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian...

Marriott Plays With Sensory-Rich Virtual Reality Getaways

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian...

The dangers of eating too much restaurant food

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian...

How Internet Providers Get Around War Zones

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian...

Show HN: Appsites – Beautiful websites for mobile

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian...

Workout Routine for Big Forearms and a Crushing Grip

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian...

Building a Gimbal in Rust: An Introduction

The model is talking about booking her latest gig, modeling WordPress underwear in the brand latest Perfectly Fit campaign, which was shot by Lachian...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ