เชียงใหม่ ข่าว อาชญากรรม สังคม การตลาด ธุรกิจ การเมือง ออนไลน์ Online ChiangMai

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมจัดทำแผนโครงการ ในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พร้อมสร้างคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์และการพัฒนาศักยภาพกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน

วันที่ 10 กันยายน 2561 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านอำนวยการจัดทำแผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยการประชุมคณะการทำงานด้านอำนวยการจัดทำแผน...

คลังเชียงใหม่ เผยความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลัง ครม. ให้เพิ่มวงเงินในบัตร และเห็นชอบให้เติมเงินรายเดือนของผู้มีสิทธิที่ได้ลงทะเบียนพัฒนาตนเอง 4 เดือน (ก.ย. – ธ.ค.61)

คลังเชียงใหม่ เผยความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลัง ครม. ให้เพิ่มวงเงินในบัตร และเห็นชอบให้เติมเงินรายเดือนของผู้มีสิทธิที่ได้ลงทะเบียนพัฒนาตนเอง 4 เดือน (ก.ย. – ธ.ค.61) เพื่อเพิ่มทางเลือกการชำระค่าสินค้าหรือบริการ และยังสามารถสมทบเงินไปใช้ในเดือนถัดไปได้อีกด้วย นายอนุชา สุขสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงความคืบหน้า หลังจากที่กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติมีการเพิ่มวงเงินให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่แสดงความประสงค์จะพัฒนาตนเอง โดยจะได้รับวงเงินเพิ่มสำหรับการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าประชารัฐ ดังนี้ 1) ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000...

จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการอาสาสมัครผู้ช่วยนายตรวจชั่งตวงวัดประจำตลาดสด เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความเที่ยงตรง และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อขายสินค้า

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปะชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอาสาสมัครผู้ช่วยนายตรวจชั่งตวงวัดประจำตลาดสด (อส.ชว.ตลาดสด) ที่ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินงานตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศให้เกิดความเป็นธรรม สร้างความสมดุลทางการค้าระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ซึ่งจะมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ดูแลให้ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค...

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อขจัดความยากจน สนองโยบายของรัฐบาล

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด เกษตรจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จากโยบายของรัฐบาลได้มุ่งเน้นเพื่อจะลดความเลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยหลักการพัฒนาประเทศที่สำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” กอปรกับจังหวัดเชียงใหม่มีนโยบายที่จะน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...

Unseen Lanna 2018 และตลาดสานพลังประชารัฐ เชียงใหม่ ภายใต้ธีมงาน “เยือนถิ่นล้านนา ยลคุณค่าภูมิปัญญาไทย”

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน Unseen Lanna 2018 และตลาดสานพลังประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ธีมงาน “เยือนถิ่นล้านนา ยลคุณค่าภูมิปัญญาไทย” ระหว่างวันที่ 7 - 16 กันยายน2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 นายกฤษณ์...

จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการอาสาสมัครผู้ช่วยนายตรวจชั่งตวงวัดประจำตลาดสด

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปะชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอาสาสมัครผู้ช่วยนายตรวจชั่งตวงวัดประจำตลาดสด (อส.ชว.ตลาดสด) ที่ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินงานตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศให้เกิดความเป็นธรรม สร้างความสมดุลทางการค้าระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ซึ่งจะมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ดูแลให้ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อขายสินค้าและบริการ ตลอดจน สามารถจัดระบบและพัฒนามาตรฐานการชั่งตวงวัดในเชิงพาณิชย์และการใช้จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัย สะดวก...

วันลาชีวิตราชการตำรวจ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 สง่างาม สมเกียรติสมความภาคภูมิใจ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน นี้ พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมข้าราชการตำรวจผู้ที่จะครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่มีจำนวนข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ครบวาระเกษียณอายุราชการรวมจำนวนทั้งสิ้นจำนวน627 นาย บรรยากาศเต็มความอบอุ่น สมเกียรติยิ่งนัก...

จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการทุกภาคส่วนศึกษาวางแผนการออกแบบเมืองรูปแบบใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการทุกภาคส่วนศึกษาวางแผนการออกแบบเมืองรูปแบบใหม่ โดยนำร่องพื้นที่ย่านนิมมานเหมินทร์และย่านถนนห้วยแก้ว เพื่อเสนอต่อรัฐบาลในการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาเมืองในอนาคต นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ “การศึกษากลไกลเชิงพื้นที่โดยการวางแผนและการออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาด เพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคม” ที่ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์เชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สมาคมการผังเมืองไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กลุ่มบริษัทพัฒนาเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคการศึกษา...

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ร่วมมอบปุ๋ยมูลสัตว์ ในโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะประชาชนเชียงดาว

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 5 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมจัดกิจกรรมแจกปุ๋ยมูลสัตว์แก่ประชาชนตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านเมืองนะ ตำบลเมืองนะ...

พัฒนาการเชียงใหม่ รับรางวัลเชิดชูเกียรติในงาน “มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (CDD Day 2018)

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น.นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2561 ในงาน “มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (CD Day 2018) ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ...

Stay connected

6,743แฟนคลับชอบ
29ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

Latest article

International Foods Fest.เทศกาลสำหรับคนรักอาหารนานาชาติ

International Foods Fest. เทศกาลสำหรับคนรักอาหารนานาชาติ ที่รวบรวมร้านอาหารนานาชาติสุดชิค ราคาสุดฟิน มาไว้ที่งาน Tasty Factory ร้านอาหารแสนนนน...อร่อย มารวมกันอยู่ที่เดียวใจกลางห้างดังเชียงใหม่ อย่างร้าน Pasta Box ,ร้านReman HABU, ร้านติ่งเกาหลี ,ร้าน Leo’ Famous Burger ,ร้านMasn Sage ,ร้าน...

ใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ที่ชุมชนบ้านโฮ่ง แม่ระมาด

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก นำทีมผู้ประกอบการและสื่อมวลชนจากกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และตาก ร่วมเดินทาง ตามโครงการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจังหวัดตาก  เดินทาง ไปสัมผัสมนต์เสน่ห์ธรรมชาติและหมู่บ้าน OTOP Village เริ่มต้นเดินทางกับ ชุมชนบ้านโฮ่ง ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ท่องเที่ยวเพื่อชุมชนคนปลูกผัก เพราะหมู่บ้านนี้ มีความโดดเด่น ในเรื่องของการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกพืชผักอินทรีย์ ด้วยลักษณะพื้นที่ของชุมชนที่มีเอกลักษณ์ชัดเจน ทั้งเรื่องของบ้านเรือน และวิถีชีวิตที่น่าสนใจทำให้ทางบริษัทประชารัฐรักสามัคคี...

งาน “WE ARE FUN มองโลกให้สนุกทุกเส้นทางกับ All New MG3”

กิจกรรมพิเศษศำหรับคุณหนูใน “Kid Zone” สุด FUN ในวันที่ 18-23 กันยายน 2561 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พิเศษ! ร่วมชมมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องสาวเสียงทรงพลัง “แก้ม วิชญาณี” ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561...