สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (สสจ.ชม.) ประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ สปอตวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์ ในหัวข้อ “ฉลาดเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ และรู้เท่าทันสื่อไม่หลงเชื่อโฆษณา” พร้อมมอบรางวัลและเกียรติบัตรลงนามโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ตระหนักถึงสถานการณ์การโฆษณาโอ้อวดเกินจริง ผิดกฎหมาย ทำให้ประชาชนหลงเชื่อหาซื้อมาบริโภค ส่งผลให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและทรัพย์สิน ซึ่งในการแก้ไขปัญหาไม่เพียงแต่ใช้มาตรการทางกฎหมาย แต่ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของประชาชน สสจ.ชม.จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ สปอตวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์ ในหัวข้อ “ฉลาดเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ และรู้เท่าทันสื่อไม่หลงเชื่อโฆษณา” โดยการประกวดได้เสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมา มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สปอตวิทยุ จำนวน 17 สปอต และโปสเตอร์ จำนวน 4 แบบ ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดครั้งนี้จะได้รับเงินรางวัลพร้อมทั้งเกียรติบัตรลงนามโดย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผลการประกวดดังนี้

ประเภทสปอต
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ นายก้อง ลาประโคน ชื่อผลงาน คุณได้อะไร
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ นายสุธีรพัฒน์ ธุระเสน
ชื่อผลงาน ระวังอย่าเชื่อ อย่าซื้อ อย่าใช้ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ นายสาธิต หาญยุทธ ชื่อผลงาน 7วันอันตราย
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 500 บาท ได้แก่ นางสาวบัญฑิตา จรเวชวานิช และนางสาวเกวลี จี้ส้ม ชื่อผลงาน คิดก่อนคลิก

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 500 บาท ได้แก่ ผศ.จิรภัทร กิตติวรากูล และทีมงานประกอบด้วย
1.นางสาวธารา สามเจริญ
2.นางสาวสุกานดา วัฒนพานิช
3.นางสาวสุทธิดา สังฆวดี
4.นายอรรถพล ตาดวงแก้ว
5.นายพงศกร มั่นศักดิ์
ชื่อผลงาน เชื่อไม่ได้
ประเภทโปสเตอร์
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ นายกวีพัฒน์ ผุยเจริญ
ชื่อผลงานฉลาดซื้อ ฉลาดบริโภค
รางวันที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ นางสาวเฉลิมพร เกรียงไกรอนันต์
ชื่อผลงาน ฉลาดซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ นายณัฐพงษ์ บูรกิจภาชัย
ชื่อผลงานฉลาดซื้อ ฉลาดบริโภค รู้เท่าทันสื่ออย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ