นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้ติดต่อขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ใหม่  ณ  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  ในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก  ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ต้องผ่านการอบรมจำนวน  ๕  ชั่วโมง  เพื่อปลูกฝังวินัยจราจรและสร้างจิตสำนึกการขับขี่อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  จึงเปิดให้บริการจองคิวอบรมภาคทฤษฎีล่วงหน้า  สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่  ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์  ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต  เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

โดยเข้าไปที่เว็บไซต์  http://ebooking.dlt.go.th/ebooking  หรือ  www.dlt.go.th/site/chiangmai  หัวข้อ  “จองคิวอบรม  การขอใบอนุญาตขับรถ”  สมัครลงทะเบียนเพื่อจองคิวอบรมล่วงหน้าโดยใช้เลขบัตรประชาชน  ๑๓  หลัก  ชื่อ – สกุล  เมื่อลงทะเบียนแล้วเลือกสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  เลือกหลักสูตรอบรมและวันที่ต้องการอบรม  หลังจากจองคิวนัดหมายเรียบร้อยแล้วจะได้รับหมายเลข  Ticket  ID  รวมถึงข้อมูลสถานที่   ห้องอบรม  และเวลา  ขอให้ติดต่อตามสถานที่  วันและเวลานัดหมาย  พร้อมแสดงหลักฐาน  บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง  และใบรับรองแพทย์ฉบับจริงที่อายุไม่เกิน  ๑  เดือน  เพื่อขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  และเข้ารับการอบรมจำนวน  ๕  ชั่วโมง  จากนั้นจึงทดสอบข้อเขียนด้วยระบบ  E-Exam  เมื่อผ่านเกณฑ์ทดสอบข้อเขียน  จึงทดสอบขับรถ  เมื่อผ่านการทดสอบขับรถก็ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถพร้อมถ่ายรูป  รับใบอนุญาตขับรถได้เลยทันที  ใช้ระยะเวลาดำเนินการอบรมและทดสอบ  ๒  วันทำการ              

สอบถามเพิ่มเติม  ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ  โทร.๐๕๓-๒๗๐๔๑๐  และ  ๐๘๙-๔๓๘-๓๒๓๘

Facebook Comments