ศ.นพ.บรรณ​กิจ​ โล​จ​นาภิวัฒน์ คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. เป็นประธานเปิด​กิจกรรม​ ” สามัคคี​ มีวินัย​ ใส่ใจการล้างมือ : สวนดอกรวมใจต้านภัยเชื้อดื้อยา 2018 ” ซึ่งกิจกรรมภายในงาน จัดให้มีการประกาศเจตจำนงเรื่อง การล้างมือเพื่อลดการติดเชื้อดื้อยา โดย ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร บุคลากร ทั้งมีการมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ใส่ใจทำให้จำนวนผู้ป่วยดื้อยาลดลง และหน่วยงานที่ใส่ใจการล้างมือ ทั้งจัดให้มีการเสวนา​เรื่องหยุดเป็นเหยื่อเชื้อดื้อยา เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน และการเดินขบวนเพื่อให้ความรู้ดังกล่าวไปตามหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน​ 2561 ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิม​พระ​บารมี​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.

 

 

Facebook Comments