การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเชียงใหม่ ประเด็น “การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน”

0
53

13 กันยายน 2562 ที่โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (Chiangmai Forum) ครั้งที่ 3/2562 (ครั้งที่ 9) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ทิศทางการพัฒนาจังหวัด และรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็น “การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน” โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะถึงทิศทางการทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

โดยในที่ประชุมได้มีการเสนอให้ใช้แนวคิดการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คือการปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ได้แก่ ป่าไม้ใช้สอย ป่าไม้กินได้ และ ป่าไม้เศรษฐกิจ นอกจาก จะใช้ประโยชน์ทั้ง 3 อย่างแล้วยังมีประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนคงความชุ่มชื้น ของผืนป่า เป็นประโยชน์อย่างที่ 4 อีกด้วย และยังได้มีการเสนอถึงการจัดทำโมเดลป่าไม้ ซึ่งจะต้องมีการหารือและจัดทำแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนอีกครั้ง เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน