องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่อง

0
54

วันที่ 11 กันยายน 2562 ที่ ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 12/2562 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ให้มีความต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน

การประชุมในครั้งนี้ประเด็นสำคัญคือ การพิจารณาโครงการวิจัยภายใต้งบประมาณของมูลนิธิฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งคณะทำงานวิจัยของมูลนิธิฯ ได้พิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยที่เหมาะสมและตรงกับความจำเป็น เพื่อประโยชน์ต่อมูลนิธิฯ โดยมีโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา จำนวน 40 เรื่องโครงการวิจัยที่รอการพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง จากจำนวนโครงการวิจัยที่เสนอขอ จำนวน 117 โครงการ ซึ่งมีโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ตามนโยบายของมูลนิธิฯ ที่จะสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และนักวิชาการในองค์กรให้ก้าวไปเป็นนักวิจัยคุณภาพรุ่นใหม่ ซึ่งขณะนี้มีโครงการวิจัยเสนอขอรับทุนแล้ว จำนวน 18 โครงการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้มีการขอรับรองขึ้นทะเบียนพันธุ์พีชพันธุ์ใหม่ จำนวน 1 พันธุ์ คือ “รูบี้โกลด์ ๑” (Ruby Gold 1) ซึ่ง รศ.ดร.อุณารุจ บุญประกอบ นักวิจัยของโครงการหลวง สามารถพัฒนาพันธุ์ลูกผสมจากการผสมพันธุ์เปิดของพีช พันธุ์เจด ลักษณะเด่นคือ ผลกลมสีเหลืองทอง เนื้อผลไม่นิ่ม ไม่เละง่าย สามารถปรับตัวและเจริญเติบโตได้ดี เหมาะกับการเพาะปลูกในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศร้อนเร็ว เช่น พื้นที่โครงการหลวงอินทนนท์ ขุนวาง แม่ปูนหลวง หรือพื้นที่ระดับความสูง ประมาณ 1,100 – 1,300 เมตร ปัจจุบันได้นำขยายสู่งานส่งเสริมให้เกษตรกรได้เพาะปลูกแล้ว 4 แห่ง จำนวน 1,850 ต้น ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ยังขอรับการสนับสนุนพีชพันธุ์ใหม่ เพื่อนำไปขยายผลส่งเสริมให้เกษตรกรใน 5 แห่ง ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี แม่สลอง ป่าเกี๊ยะใหม่ ห้วยน้ำขาว และปางหินฝน จำนวนรวม 1,550 ต้น

จากนั้น องคมนตรีได้ติดตามความคืบหน้า การถอดบทเรียน 50 ปี โครงการหลวง เพื่อกำหนดรูปแบบและเป็นต้นแบบ โครงการหลวงโมเดล : การปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาทางเลือกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวม เรียบเรียง และวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นสำคัญที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ในการพัฒนาพืชทางเลือก เพื่อความยั่งยืน และเพื่อเผยแพร่งานโครงการหลวงสู่ระดับสากลต่อไป