รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นั่งหัวโต๊ะประชุม กรอ.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือตอนบน 1

0
62

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน หรือ กรอ. เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2 โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมหารือและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมในวันนี้ มีการรายงานภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ของภาคเหนือ ซึ่งมีการชะลอตัว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง ส่วนด้านการท่องเที่ยวจะมีการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะให้มีคุณภาพ รวมทั้งสถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ตลอดจนสนองตอบความต้องการของประชาชน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ร่วมกันต่อไป