จังหวัดเชียงใหม่เร่งประชุมพิจารณาโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเนื่องจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

0
73

วันที่ 2 กันยายน 2562 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม กบจ. ครั้งที่ 7/2562 เพื่อกลั่นกรองโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่


ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมมาตรการ แผนงาน/โครงการต่างๆ ที่มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนทั่วประเทศ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ โดยให้หารือรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ กับสำนักงบประมาณ ก่อนเสนอให้กับคณะรัฐมนตรี โดยได้รับเงินสนับสนุนจังหวัดละ 200 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยจังหวัดเชียงใหม่มีโครงการที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองในชั้นต้นทั้งหมด 249 โครงการ ซึ่งเป็นงบประมาณรวมกว่า 231 ล้านบาท

การประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณาความเห็นชอบโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. 2562 รวมทั้งตรวจสอบ ปรับแก้ชื่อโครงการ แบบคำขอโครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ และเอกสารพิจารณาประกอบให้ถูกต้อง ก่อนที่จะเสนอสำนักงบประมาณต่อไป