สกสว.จับมือ สอวช.เดินหน้าขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมด้านซุปเปอร์บอร์ดเคาะงบ 37,000 ล้านบาท

0
167

19 สิงหาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุมชี้แจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอล์ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุระสงค์ชี้แจงให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ได้รับรู้และเข้าใจถึงการปฏิรูประบบ ววน. ของประเทศ รวมไปถึงในส่วนของร่างแผนด้าน ววน. 2563-2565 จะเป็นกรอบและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ววน. ของหน่วยงาน โดยในการจัดประชุมครั้งนี้มีจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 330 ท่าน ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนระบบ ววน.ของประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ รองผ้อำนวยการด้านการดาเนินการกองทุนและอานวยการ สกสว. เปิดเผยว่า นับตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สกว. ในฐานหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย เปลี่ยนบทบาทหน้าที่ใหม่มาเป็น สกสว. มีหน้าที่ส าคัญคือ การจัดท าแผน และจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในระบบ ววน. ภายใต้หน่วยงาน มีกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่จะจัดสรรงบ ให้กับแผนงานริเริ่มสำคัญขนาดใหญ่ โดยในส่วนของร่างแผนด้าน ววน. 2563 – 2565 จะเป็นกรอบและแนวที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่ปรับให้มีเป้าหมายรายสาขาที่คมชัดขึ้น โดยนำข้อมูลจากการระดมสมองของผู้ทรงคุณวุฒิรายสาขาจากภาคส่วนต่าง ๆ จากการประชุมระดมสมอง ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 และมีกำหนดการจัดการประชุมระดมสมองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 สำหรับร่างแผนด้าน ววน. ประกอบด้วย 4 มิติ ประกอบด้วย

(1) มิติกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานด้าน ววน. การพัฒนาบุคคลากร ววน. การพัฒนานิเวศ ววน. และการผลักดันผลงานสู่การใช้ประโยชน์
(2) มิติประเด็น จะประกอบด้วยเรื่อง (Theme) ประมาณ 7 เรื่อง และเรื่องย่อย (subtheme) ประมาณ 17 สาขากำหนดเป้าหมายและแนวทาง เพื่อถอดเป็นแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในระบบ ววน.
(3) มิติหน่วยงาน เพื่อกำหนดผู้ใช้ประโยชน์ และหน่วยงานญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการพัฒนา ววน.
(4) มิติเวลา แผนด้าน ววน. เป็นแผนระยะกลาง เพื่อให้เป็นกรอบในการพัฒนา ววน. อย่างต่อเนื่อง และเป็นกรอบในการขอรับจัดสรรงบประมาณแบบ multiyear

ด้าน ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการภารกิจการจัดทำแผนงบประมาณ สกสว. กล่าวเพิ่มเติมถึงการชี้แจงการจัดสรรงบประมาณแนวทางใหม่ ในวันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมาว่า การจัดสรรงบประมาณจะผ่านกองทุนส่งเสริมววน. ของ สกสว. ต้องผ่านความเห็นชอบของ กสว. แลสอดคล้องกับแผนด้าน ววน. ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ววน.ของหน่วยงาน หน่วยงานสามารถจัดทำคำของบประมาณแบบ multiyear ให้สอดคล้องกับแผนด้าน ววน. และ สกสว.จะจัดสรรงบประมาณ ให้กับหน่วยงานตามคลัสเตอร์หรือแผนงานสำคัญขนาดใหญ่ โดยคัดเลือกหน่วยงานที่เหมาะสมหรือ ผ่าน Funding Agencies โดยใช้ platform 4 ด้านของท่านรัฐมนตรีเป็นกรอบในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อน ววน. และสามารถบูรณาการสร้างผลงาน ววน. ตาม demand-driven ให้ได้มากที่สุด และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดท าค าของบประมาณด้าน ววน. ให้กับหน่วยงานในระบบอย่างทั่วถึง จึงได้มีการจัดประชุมในแต่ละภูมิภาคขึ้น ดังนี้ภาคใต้ วันที่ 9 สิงหาคม ณ โรงแรมคริสตัส จังหวัดสงขลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 13 สิงหาคม โรงแรมอวานี่ จังหวัดขอนแก่น และสุดท้ายภาคเหนือ วันที่ 19 สิงหาคม โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ขณะที่ ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสภาการนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) กล่าวถึงร่างกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. ช่วงหนึ่งว่า ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้นโยบายครอบคลุมแนวคิด 4 Platformประกอบด้วย การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าท้ายของสังคม การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่เศรษฐกิจท้องถิ่น ล่าสุดสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือซุปเปอร์บอร์ด พิจารณาเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรอบวงเงิน 37,000 ล้านบาท พร้ อมขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ตั้งเป้าหมายการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาประเทศไว้ที่ 1.2% ต่อ GDP หรือ 212,340 ล้านบาท

สำหรับการประชุมในช่วงบ่ายวันนี้ สกสว. จะมีการจัดทำแผนบูรณาการ ววน.เชิงพื้นที่ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มย่อยประกอบด้วยด้วย แผนด้านคนไทยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านการสร้างความเข้มแข็งเชิงพื้นที่และความมั่นคง ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสังคมเท่าเทียมและคุณภาพชีวิต ด้านนวัตกรรมและอุตสาหกรรม ด้านเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ด้านระบบนิเวศการพัฒนาประเทศ และด้านการปฏิรูปการอุดมศึกษา เพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณ ววน. ในมิติ Area-base ตามนโยบายท่านรัฐมนตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด