ผู้แทน Nueva Vizcaya State University ฟิลิปปินส์ เยือน ม.แม่โจ้ หารือเตรียมสานต่อความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน

0
110

รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี, อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับ Dr.Andres Z.Taguiam อธิการบดี Nueva Vizcaya State University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าพบคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเจรจาเตรียมสานต่อความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

สำหรับ Nueva Vizcaya State University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ตั้งอยู่บนเกาะ Luzon เมือง Boyambong ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี คศ.1916 (พ.ศ.2459) เปิดการเรียนการสอน 5 วิทยาลัย ซึ่งเคยได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2555 และในครั้งนี้ ได้หารือเตรียมจะต่อสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ เกี่ยวกับ ด้านการแลกเปลี่ยน นักศึกษาและบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันขยายโอกาสให้กับนักศึกษา และบุคลากรซึ่งถือเป็นความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาในระดับนานาชาติ โดยจะจัดให้มีพิธีลงนามความมืออย่างเป็นทางการอีกครั้ง