จังหวัดเชียงใหม่ จัดประกวดเชฟอาหารล้านนาฮาลาล ส่งเสริมอาหารล้านนาฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว

0
107

1 สิงหาคม 2562ที่กาดบ้านฮ่อ หน้าบ้านโบราณเจิ้งเหอ ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมประกวดพ่อครัว (Chef) อาหารล้านนาฮาลาล ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมอาหารล้านนาฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว โดยมี นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ในนามผู้แทนโครงการส่งเสริมอาหารลัานนาฮาลาล กล่าวรายงาน
ทั้งนี้ กิจกรรมประกวดพ่อครัวอาหารล้านนาฮาลาล จัดขึ้นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตฮาลาล ผ่านทางวัฒนธรรมการกินและการประกอบอาหารในแบบฉบับของชาวล้านนา โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 2

ประเภท ได้แก่ ประเภทขันโตกล้านนาฮาลาล และประเภทอาหารตามจินตนาการ รวมทั้งมีการเสวนาในหัวข้อ การเรียนรู้และการเตรียมอาหารฮาลาลที่ถูกต้อง และการสาธิตการทำอาหารฮาลาลให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป