การบริหารทางการพยาบาลในโลกที่พลิกโฉม “Nursing Management in Disruptive World”

0
255

สมาคมบริหารการพยาบาลร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และการประชุมวิชาการสมาคมบริหารการพยาบาลประจำปี 2562 เรื่องการบริหารทางการพยาบาลในโลกที่พลิกโฉม “Nursing Management in Disruptive World”

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี นายกสมาคมบริหารการพยาบาล กล่าวรายงาน

ในการประชุมมีพิธีมอบรางวัลผู้บริหารการพยาบาลดีเด่นสาขาเกียรติคุณ ได้แก่ นางมลิวัลย์ ดำรงศักดิ์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาการบริหารการพยาบาลระดับทุติยภูมิ ได้แก่ นางสาวธิราภรณ์ อุ่นแก้ว โรงพยาบาลขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

ระดับตติยภูมิ ได้แก่ นางสาวศิริพรรณ ชาญสุกิจเมธี โรงพยาบาลศิริราช และสาขาการวิจัย ได้แก่ นางสาวอนงค์ อมฤตโกมล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รวมทั้งมีการบรรยายองค์ความรู้ที่น่าสนใจ ในเรื่อง Healhtcare in Disruptive World ,Strategists for Nursing Management in Disruptive World, DisruptiveLeader ,Disruptive nursing leader และ Happiness in Disruptive World.

โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ให้เกียรติมาร่วมในการบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง“ภาวะผู้นำในยุคพลิกโฉม”ในครั้งนี้ด้วยโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 337 คน ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องอิมพิเรียล บอลรูมชั้น 2 อาคารโรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่