เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก ร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”

0
138

นายอัศนี บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเทศบาลฯ ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลฯ ทั้ง 97 ชุมชน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นการควบคุมโรคที่ต้นเหตุ โดยเฉพาะในเขตเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีประชากรอาศัยอย่างหนาแน่น นอกจากนี้ ยังมีสถานศึกษา วัด และสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมาก เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงยิมเนเซียม 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่ตระหนักถึงภัยอันตรายของโรคไข้เลือดออก จึงร่วมกับชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และทำความสะอาดชุมชน มิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เน้นการกำจัดขยะ ภาชนะน้ำขัง เศษวัสดุ กะลา กระป๋อง ขวดน้ำ ยางรถยนต์ เป็นต้น โดยหยุดการระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วยการทำลายต้นตอของแหล่งเพาะพันธุ์

นอกจากนั้น ยังมีการพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย นำนวัตกรรมกับดักไข่ยุงมาใช้ลดปริมาณยุงลายในพื้นที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหอย บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด และขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลฯ ดำเนินการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค คือ 1. เก็บบ้านให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่มีมีมุมอับทึม เป็นที่เกาะพักของยุง 2. เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 3. เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายวางไข่ เพื่อเป็นการป้องกัน 3 โรคได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย และเน้นปัจจัยสำคัญคือ ความครอบคลุม ความสม่ำเสมอ และความต่อเนื่อง คาดว่าหากทุกภาคส่วนร่วมมือกันจะทำให้เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ปลอดจากโรคไข้เลือดออก.