คณะแม่บ้านมหาดไทยลงพื้นที่เชียงใหม่ ติดตามโครงการครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม

0
92

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ “ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

จากนั้น คณะสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้สักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย และชมการดำเนินการครัวเรือนต้นแบบการคัดแยกขยะต้นทางตามหลัก 3R ประกอบด้วย Reduce ลดการใช้ ด้วยการรณรงค์ใช้วัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้โฟมและพลาสติก การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก Reuse การนำกลับมาใช้ซ้ำ เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น การใช้แก้วน้ำแทนการใช้แก้วพลาสติก หรือถุงพลาสติก รวมถึงการรับบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วสภาพดีให้กับผู้ที่ขาดแคลน และ Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่ ที่มุ่งส่งเสริมให้กับการคัดแยกขยะในครัวเรือน

นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ยังได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ในการนำขยะที่ย่อยสลายได้ หรือขยะอินทรีย์ ในครัวเรือน ทั้งเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ เศษใบไม้แห้ง มาทำเป็นปุ๋ยหมักไว้ใช้ในการปลูกผัก และในช่วงบ่าย คณะสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้เยี่ยมชมนิทรรศการ และร่วมประชุมสรุปผลโครงการครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม โดยผลการดำเนินงานในปี 2561 จังหวัดเชียงใหม่สามารถกำจัดขยะไปได้อย่างถูกต้องตามระบบ 333,947 ตัน คิดเป็นร้อยละ 91.11 ที่เหลือนำกลับไปใช้ประโยชน์ 33,179 ตัน คิดเป็นร้อยละ 8.8 และได้มอบนโยบายการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของกระทรวงมหาดไทย ในการขับเคลื่อน ส่งเสริมและสนับสนุนภาพลักษณ์ และความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นแก่จังหวัด และกระทรวงมหาดไทย