เกษตรรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมจัดทำฐานการเรียนรู้ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำรงค์ชีวิตโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

0
196

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายวิชัย ศรีโพธิ์งาม หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายธนภูมิ มีธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทน เกษตรอำเภอกัลยาณิวัฒนา เยี่ยมศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน โดยพ.ต.ท.คนึง ทนันชัย หัวหน้าศูนย์ฯ ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานศูนย์ ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

พ.ต.ท.คนึง ทนันชัย กล่าวว่าศูนย์แห่งนี้ฯ ตั้งขึ้นเพื่อเพื่อสนองพระราชดำริในการส่งเสริมอาชีพให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่ได้เรียนต่อ และยังไม่มีงานทำ ได้ฝึกอาชีพที่เหมาะสมต่อการทำมาหากินในท้องถิ่นของตน เพื่อให้เกิดความรัก หวงแหน และร่วมกันพัฒนาชุมชนซึ่ง ประกอบด้วยฐานการเรียรู้ทั้งสิ้น 23 ฐานการเรียนรู้ โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการทุกภาคส่วนทั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนับสนุนนองค์ความรู้ ที่ปรับให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับพื้นที่ๆเยาวชนผู้เข้ารับการอบรมอาศัยอยู่ อาทิ ด้านการขยายพันธุ์พืช ด้านอารักขาพืช ด้านปศุสัตว์ ประมง ด้านการทำวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน ตลอดจนการทำการเกษตรพึ่งพาธรรมชาติในระบบวนเกษตร ป่าอยู่ได้ คนอยู่ได้ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ รวมถึงการดำรงค์ชีวิตโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน