กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวคลัสเตอร์ดิจิทัลเชียงใหม่ และคลัสเตอร์ผ้าทอ ECO ลำพูนหนุนเศรษฐกิจ กระตุ้นมูลค่าสินค้านวัตกรรม รองรับฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

0
90

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นำนโยบายการส่งเสริมพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster Development) มาใช้เป็นเครื่องมือ ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจ โดยการขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างและพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมดิจิทัล พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และอุตสาหกรรมผ้าทอ Eco พื้นที่จังหวัดลำพูน พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานการพัฒนาในแต่ละคลัสเตอร์ เพื่อสร้างและเชื่อมโยงกลไกการบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพเกิดการพัฒนาศักยภาพโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม อันนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร์ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา จึงร่วมมือกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จำนวน 2 กลุ่มเครือข่าย คือ เครือข่ายคลัสเตอร์ดิจิทัล จังหวัดเชียงใหม่ ในนาม ‘Chiang Mai Digital Hub หรือ CMDH’ และเครือข่ายคลัสเตอร์ผ้าทอ ECO จังหวัดลำพูนซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ได้ถือเป็นการเปิดตัวความสำเร็จและประชาสัมพันธ์เครือข่ายอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ทั้ง 2 คลัสเตอร์ที่สามารถรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง จนผลักดันให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาคกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง โดยความสำเร็จจากการรวมกลุ่มดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากปราศจากความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างเครือข่าย ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

นายกอบชัย กล่าวต่อว่า ปัจจุบันกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีแพลทฟอร์มการให้บริการต่างๆ ในการส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการเครือข่ายคลัสเตอร์ ที่หลากหลาย อาทิ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (ITC 4.0) ซึ่งกระจายตัวอยู่ในศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ทั้ง 11 แห่ง รวมถึงส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเน้นให้บริการเครื่องจักรในการปรับปรุงด้านการผลิต การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในส่วนของแหล่งเงินทุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีการให้บริการด้านการเงินผ่านงานเงินทุนหมุนเวียน ที่เปิดกว้างให้ผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิต การค้า การบริการ รวมถึงเครือข่ายคลัสเตอร์ต่างๆ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อต่อยอดสำหรับธุรกิจ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังสามารถรับบริการปรึกษาปัญหาธุรกิจผ่านศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SSRC) ซึ่งมีทีมผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การผลิต การเงิน การตลาดและอื่นๆ บริการให้ค าปรึกษาแนะนำเบื้องต้น และมีการจัดอบรม/สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ พัฒนาทักษะองค์ความรู้ เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรม ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

สำหรับการเปิดตัวและแสดงผลความสำเร็จของเครือข่ายคลัสเตอร์ในวันนี้ คาดว่าจะเกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มอุตสาหกรรมผ้าทอ ECO จังหวัดลำพูน ให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มเครือข่าย อันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมโยงทางด้านธุรกิจ เกิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจระหว่างพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็งมากขึ้น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมงานจะได้รับทราบและเกิดการรับรู้ถึงตัวตนของเครือข่ายทั้ง 2 เครือข่าย สู่การพัฒนาต่อยอด และให้การสนับสนุนผลักดันเครือข่ายทั้ง 2 เครือข่าย อย่างยั่งยืนในอนาคต