เกษตรชี้แจง มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 สาร ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 6/2562

0
109

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2562 ในการนี้นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางเบญจวรรณ อินต๊ะหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ร่วมประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งในที่ประชุมได้แจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติถึงเรื่องต่างๆ อาทิเช่น ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2562,การรายงานสถานการณ์และการเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่ ,การสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ฯลฯ

โดยหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ได้ชี้แจงในที่ประชุมได้ทราบถึง มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี ไกลโฟเซต พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 5 ฉบับ และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 โดยมีข้อกำหนดสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามประกาศ ฯ อาทิเช่น 1.เกษตรกร (ผู้ใช้) ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ,ต้องผ่านการอบรมและหรือผ่านการทดสอบตามหลักสูตรที่กำหนด ฯลฯ 2.ผู้รับจ้างพ่น ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่กำหนด และต้องรับการอบรมทุกๆ 3 ปี ,ผู้รับจ้างต้องมีใบอนุญาตรับจ้างพ่น ฯลฯ 3.ผู้ขาย (ร้านค้า) ต้องจัดให้มีบุคลากรเฉพาะในขณะที่มีการขายสารทั้ง 3 ชนิด ,ขายให้เฉพาะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและผ่านการทดสอบเท่านั้น ปริมาณการขายขึ้นอยู่กับชนิดพืชและพื้นที่ปลูกของเกษตรกรแต่ละราย ฯลฯ 4.ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ส่งออก ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิต การนำเข้า การส่งออก การมีไว้ครอบครองเพื่อการขายหรือเพื่อใช้รับจ้าง ฯลฯ 5.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบการใช้วัตถุอันตราย ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ ฯลฯ

ทั้งนี้เกษตรกรหรือผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี ทั้งสามชนิดดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมวิชาการเกษตร ,สำนักงานเกษตรอำเภอ ,สำนักงานเกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช กล่าว