ภูมิใจในศักดิ์ศรี 43 ปี”เลือดแดง-ขาว”โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมสร้างคนคุณภาพ

0
683

..”ดอยเต่า ….วิทยาคม พวกเราชื่นชมร่วมสามัคคี ดอยเกิ้ง…. สง่าเป็นศรี คู่ชีวี คู่สถาบัน รักเรียน รักเรียน เพียรคิด เพียรคิด จิตพัฒนา จิตพัฒนา สร้างปัญญา สร้างคุณค่าเป็นคนดี เกียรติยศ เลื่องลือทั่วทุกที่ ทุกคนมีคุณธรรม ประจำใจ แดง ขาว เข็มแข็ง แกร่งกล้า การเรียนการกีฬาแข็งขัน เราสู้ ไม่ถอย ไม่เคยหวั่น พร้อมใจกันเพื่อพวกของเรา” ฟังเพลงมาร์ชที่สื่อความหมายทุกบรรทัด ทุกถ้อยคำ ร้อยเรียงได้อย่างลงตัวมันเป็นเสียงเพลงมาร์ชโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ทำให้เลือด แดงขาว ของชาวดอยเต่าวิทยาคม ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลไหน อำเภอไหน จังหวัดไหน ต้องหวนคำนึงถึงถิ่น ดอยเต่าดอยเต่าบ้านเฮา…โฮงเฮือนดอยเต่าบ้านเฮาครบ 43 ปีแล้วเน้อ

เมื่อวันที่ 19มิถุนายน 2562 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ถือว่าเป็นวันครบรอบ43 ปี ของการจัดตั้งโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ภายใต้การนำของ ดร.วิทยา พัฒนเมธาดา เป็นผู้อำนวยการ ภายในงานสถาปนา กระหึ่มไปเสียงเพลงมาร์ชโรงเรียนประสานสอดคล้องตั้งแต่ตอนเช้าตรู่ เริ่มงานมีพิธีเปลี่ยนผ้าอังสะ พระพุทธรูปประจำโรงเรียนและพระพุทธรูปรางวัลโรงเรียนพระราชทานบรรดาศิษย์แทบจะทุกรุ่นเลือดแดงขาวเข้ามาร่วมงานตั้งแต่เช้า โดยศิษย์เก่า กำนันเสงี่ยม ใจรินทร์ นายอนุรักษ์ สจ.ทนงศักดิ์ วีระ นายกฯอนุรักษ์ ก๋องโน นายอติวัฒน์ ยะมัง จากนั้นร่วมกันลูกต้นไม้ทรงบาดาลน้าโรงเรียนตามด้วยการแห่ผ้าป่าการศึกษาของห้องเรียนต่างๆ จากลานธรรมสวนสักไปยังอาคารโดมกีฬา มีผู้ปกครองนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมสืบชะตา ฟังพระสวด

นายกองโทบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอดอยเต่าเดินทางมาเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย หลังพิธีสงฆ์ จากนั้นได้มีการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ทำความดี มีคุณธรรม จากผู้มีเกียรติ ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายผู้ปกครองถัดมาเป็นการมอบเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน ต่อด้วยเปิดบ้าน วิชาการ 62 ชมการแสดงของนักเรียนดอยเต่า กิจกรรมทักษะอาชีพ การหาเงินรายได้ และการข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนระถมศึกษาในอำเภอดอยเต่า จำนวน 22โรงเรียน

ภาคบ่ายเล่าขานตำนานดอยเต่าโดยหนุ่มสาวก่อนน้ำท่วมดอยเต่า ช่วงกลางคืนมีการแสดง ของนักร้อง เมืองเหนือกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมสำเร็จด้วยดีโดยการรวมแรงร่วมใจของพี่น้องทั้งศิษย์เก่าศิษย์ใหม่ร่วมแรงรวมใจร่วมสามัคคีจนทำให้งานลุล่วงไปด้วยดี

สำหรับโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 87 ไร่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนิคมสร้างตนเองเขื่อน ภูมิพล ได้จัดสรรที่ดินให้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน
ปี พ.ศ.2518 ด้วยความเห็นชอบของพ่อค้าประชาชนและข้าราชการอำเภอดอยเต่า จึงได้ขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ทางกรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดโรงเรียนสาขาของโรงเรียนฮอดพิทยาคม มีนักเรียนจำนวน 45 คน ครูจำนวน 3 คน

ปี พ.ศ.2519 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้ยกฐานะจากโรงเรียนสาขาขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอดอยเต่า โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม” มีอาคารชั่วคราว 1 หลัง มี นักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 70 คน ครู-อาจารย์ จำนวน 5 คน มีนายอำพล บุญอยู่ เป็นครูใหญ่


ปี พ.ศ.2527 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท รุ่นที่ 2 (มพช.2 รุ่นที่ 2) มีระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2530 โดยโรงเรียนได้รับงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พร้อมครุภัณฑ์ เป็นเงิน 8,000,000 บาท ได้จัดสร้างอาคารวิทยาศาสตร์และห้องสมุด แบบ 208A จำนวน 1 หลัง อาคารฝึกงานเกษตรและอุตสาหกรรม จำนวน 1 หลัง อาคารคหกรรมจำนวน 1 หลัง


ปี พ.ศ.2533 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้ขยายการให้บริการการศึกษาแก่ชุมชน 2 ด้าน คือด้านที่ 1 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ห้องเรียน ๆ ละ 40-50 คนและด้านที่ 2 ได้รับอนุมัติให้เปิดโรงเรียนสาขาขึ้นที่ บ้านโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จำนวน 2 ห้องเรียน
ปี พ.ศ.2536 ได้รับงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าสร้างอาคารหอประชุมและโรงอาหาร แบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง และมีเงินเหลือจ่ายได้รับอนุมัติให้ใช้ในการจัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก จำนวน 1 คัน ทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวประมาณ 200 เมตร นอกจากนั้นโรงเรียนยังได้รับงบประมาณจัดสร้างบ้านพักภารโรงจำนวน 1 หลัง และงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน ฝ. 33/1 ชุด


ปี พ.ศ.2539 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล./38(พิเศษ) จำนวน 1 หลัง และสร้างห้องส้วมนักเรียนชาย จำนวน 1 หลัง พร้อมทั้งได้รับงบประมาณปรุงอาคาร 216 ก จำนวน 400,000 บาท งบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร ห้องปฏิบัติการทางภาษา และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ.2545 โรงเรียนได้สร้างโรงเก็บรถนักเรียน จำนวน 1 หลังและได้รับงบปรับปรุงอาคาร 77,400 บาท รวมทั้งได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น จำนวน 96,400 บาท


ปี พ.ศ.2546-2548 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้รับการคัดเลือกจากชุมชนให้เป็น โรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ของอำเภอดอยเต่า
ปี พ.ศ.2548 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้ผ่านการประเมิน เป็นโรงเรียนต้นแบบ หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน
ปี พ.ศ.2550 โรงเรียนได้รับงบประมาณครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 224,000 บาท และปี พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้รับงบประมาณครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย จำนวน 973,200 บาท และครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชางานยนต์จำนวน 122,900 บา
ปี พ.ศ.2552 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 และได้รับเลือกเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ปี พ.ศ.2553 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพทั้งระบบ (TQA) เป็นโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านยอดเยี่ยม ประจำปี 2553 ระดับเครือข่ายพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 5
ปี พ.ศ.2554 ได้รับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2553 ระดับทอง


– ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพทั้งระบบ (TQA)
เป็นโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านยอดเยี่ยม ประจำปี 2554 ระดับเครือข่ายพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ได้รับรางวัลโรงเรียน “รักการอ่าน” ขนาดกลาง ยอดเยี่ยม ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมเป็นศูนย์แม่ข่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนในฝัน จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมเป็นศูนย์แม่ข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ (ICT) จังหวัดเชียงใหม่

ปี พ.ศ.2555 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมได้รับคัดเลือกให้เป็น “สถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2555” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ.2556เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการส้วมโรงเรียนได้มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

ผลที่เกิดกับสถานศึกษายังติดตามมาอย่างน่าภาคภูมิใจมี1) รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง Best Practice ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สพม. 34 ปีการศึกษา 25612) รางวัลเหรียญเงินระดับชาติรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ปีการศึกษา 2560 สพฐ.

3) รางวัลโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ปีการศึกษา2560) รางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา2559 ของ ศธ.5) รางวัลโรงเรียนต้นแบบศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านพลังงาน ปีการศึกษา 2558 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่6) รางวัลสถานศึกษาที่มีผลปฏิบัติที่เป็นเลิศตามโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้บูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2561 ของ สพม.34

7) โรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558สพม. 34

8) ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ปี 2557

9) ได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง ปี 2555

 

และบุคคลที่สร้างชื่อเสียงอย่างเกรียงไกรให้ชาวเลือดแดงขาว ต้องขอชื่นชม ดร.วิทยา พัฒนเมธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมพร้อมคณะครูอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนทั้งวิชาการและหลักสูตรการดำรงตนและดำรงชีวิตทั้งในและนอกสถานที่ ที่ร่วมพัฒนาโรงเรียนก้าวขึ้นไปสู่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์สร้างรูปแบบการศึกษาสมัยใหม่ สมกับบทเพลงมาร์ชดอยเต่า เลือดแดงขาว”สร้างปัญญา สร้างคุณค่าเป็นคนดี เกียรติยศ เลื่องลือทั่วทุกที่ ทุกคนมีคุณธรรม ประจำใจ แดง ขาว เข็มแข็ง แกร่งกล้า “ขอชื่นชม 43 ปีแห่งศักดิ์ศรีเกียรติยศ”ของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม