ก.พาณิชย์จัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนภายใต้ โครงการสร้างค่านิยมและเครือข่ายผู้บริโภคผลไม้แก่เยาวชน “ fruit to School “

0
206

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายในเดินทางร่วมกิจกรรม โครงการสร้างค่านิยมและเครือข่ายผู้บริโภคผลไม้แก่เยาวชน “ fruit to School “ ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ พบว่าเด็กไทยนิยมบริโภคกลุ่มขนมปังกรอบมากกว่ากลุ่มผลไม้ถึง 4 เท่า ลทัศนคติวัยรุ่นไทยเรื่องกินดื่มช้อปการบริโภคนิยมตามแนวตะวันตกที่อุดมด้วยอาหารไขมันส่งผลให้การบริโภคผักผลไม้น้อยลง รวมทั้งขาดการเชื่อมโยงของกิจกรรมส่งเสริมมายังเยาวชนเพื่อสร้างค่านิยมและเครือข่ายผู้บริโภคผลไม้แก่เยาวชน
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ดำเนินโครงการสร้างค่านิยม และเครือข่ายผู้บริโภแก่เยาวชน เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเล็งเห็นคุณค่าการบริโภคผลไม้ไทย ทั้งในด้านความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ และคุณค่าทางโภชนาการต่อผู้บริโภค โดยจัดโครงการ สร้างค่านิยมและเครือข่ายผู้บริโภคผลลัพธ์ไม้แก่เยาวชน “ fruit to School “ ด้วยเข้าไปให้ความรู้และความบันเทิงแก่น้องน้องเยาวชนถึงสถานศึกษา โดยที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่นั้นก็ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้น้องน้องได้รับทราบเรื่องขอวน้ำผลไม้มากขึ้น

การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะมีต่อเนื่องไปยังโรงเรียนในจังหวัดต่างๆได้แก่ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมาวันที่ 25 มิถุนายน 2562 โรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรีวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และโรงเรียนหอวัง จังหวัดกรุงเทพมหานครวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ซึ่งได้รับความร่วมมืออันดีจากสถานศึกษา คณะอาจารย์ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้แก่เยาวชนในเรื่อง ผลเม้ไทยและการจัดกิจกรรมของกรมการค้าภายในครั้งนี้