กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จัดงาน Lanna Expo 2019 ตั้งเป้าหมายให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว 2.5 ล้านล้านบาท

0
172

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมด้วยเภสัชกร พลแก้ว วัชระชัยสุรพล ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวชวนพิศ เมืองวงศ์ ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และเภสัชกร ชัยพัฒน์ ธิตะจารี ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และการจัดงานล้านนาเมืองสุขภาพ หรือ Lanna Health Fair 2019 ซึ่งเป็นกิจกรรมในงาน Lanna Expo 2019 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 และสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมกันจัดขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวมทั้งสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์อารยธรรมล้านนาสู่สากล ภายใต้แนวคิด Lanna Culture, Wellness and Creative Tourism การท่องเที่ยวมนต์เสน่ห์สีสันวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว 2.5 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ Lanna Health Fair 2019 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในงาน Lanna Expo 2019 กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประชุมวิชาการในเรื่องที่เป็นที่สนใจ พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ การออกร้านและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รวมทั้งบริการเพื่อสุขภาพ เช่น เครื่องสำอาง สมุนไพร นวดล้านนา และสปา เป็นต้น