ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร และรักษากฎจราจร

0
234

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการขับขี่ปลอดภัย และรักษากฎจราจร ของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มผู้กระทำผิดในฐานความผิดขับรถในขณะมึนเมาสุรา เสพยาเสพติดแล้วขับขี่ยานพาหนะ และขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ความตาย เกิดความตระหนัก สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเพื่อลดปัจจัยหรือโอกาสในการกระทำผิดซ้ำ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 130 คน อาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ปัจจุบันสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ได้ใช้นวัตกรรมเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ELECTRONIC MONITORING หรือ EM มาใช้กับผู้กระทำผิด ในระหว่างการคุมประพฤติมาระยะหนึ่ง เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านการขับรถเร็วหรือขับรถโดยประมาท ซึ่งจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการคุมประพฤติในอนาคต โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีกลุ่มผู้กระทำผิด ในฐานความผิดขับรถในขณะมึนเมาสุรา เสพยาเสพติดแล้วขับขี่ยานพาหนะ และขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ความตาย มากถึง 2,094 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการจำแนกความเสี่ยงในการกระทำความผิดซ้ำพบว่าผู้กระทำผิดกลุ่มดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความรู้ ความเข้าใจพื้นฐาน ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนน เช่น กฎหมายหรือสิทธิประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พิษภัยหรือผลกระทบอันเกิดจากการดื่มสุรา/เสพยาเสพติดแล้วขับขี่ กฎหมายจราจรด้านความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ตลอดถึงการขับขี่อย่างมีทักษะและ ปลอดภัยในระดับสากล รวมถึงการใช้มาตรการแก้ไขฟื้นฟูอย่างเข้มข้น