วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูพร้อมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษา

0
210

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562  ที่ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้านายฝ่ายเหนือ หน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบทุนการศึกษาจากผู้แทนภาครัฐและเอกชน เพื่อมอบให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนอาหารกลางวัน จำนวน 146 ราย รวมเป็นเงินกว่า 3 แสนบาท

สำหรับการจัดพิธีไหว้ครูของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วยพิธีไหว้ครูสามัญ พิธีไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ ซึ่งพิธีไหว้ครู เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม ซึ่งวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ได้อนุรักษ์และส่งเสริม เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของคุณครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ และสร้างความตระหนักให้นักเรียน นักศึกษา และเพื่อธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติประเพณีอันดีงาม สร้างความรัก ความศรัทธา ความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาและมีความมั่นใจในคำว่า “ศิษย์มีครู”.