แบบอย่างที่งดงามยิ่งนัก วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เน้นปลอดยาเสพติด 100 เปอร์เซ็นต์

0
280

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปวช.และปวส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองและนักศึกษาได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของการดำเนินการของวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางการเรียนการสอน และเกิดความเข้าใจระหว่าง นักศึกษา ผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีนักศึกษาและผู้ปกครองรวมกว่า 4 พัน คนร่วมกิจกรรม เน้นปลอดยาเสพติด 100 เปอร์เซ็นต์

ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ อาจารย์สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ได้เป็นประธานพิธีเปิด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา
2562 โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาและผู้ปกครองรวมกว่า 4 พันคน เข้าร่วมกิจกรรม

โดยมีวัตถุประสงค์ ผู้ปกครองและนักศึกษาได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของการดำเนินการของวิทยาลัยเทคโนโลยี เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางการเรียนการสอน และเกิดความเข้าใจระหว่าง นักศึกษา ผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา และวิทยาลัยฯ ก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานา เชียงใหม่ ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในประเภทช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 

พื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย และระเบียบปฏิบัติของวิทยาลัยฯ ด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องได้รับทราบแนวทางการดำรงชีวิตในวิทยาลัยฯ ที่ถูกต้อง ตลอดระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ รวมถึงเรื่องของการติดต่อประสานงาน และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง เพื่อทราบในเรื่องต่าง ๆ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ อาจารย์สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล กล่าวว่า ทางวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อดำเนินการให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการพัฒนานักศึกษาในทุกๆ นอกจากนี้ทางวิทยาลัยได้มีการประสานการทำงานกับคณะกรรมการ บริหารเครือข่ายผู้ปกครอง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

เพื่อจะเป็นอีกแรงหนึ่งในการดูแลนักศึกษาทั้งหมดเมื่อสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ จะได้นำความรู้ไปสร้างประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติต่อไป อย่างไรก็ตามทางผู้บริหารวิทยาลัยฯได้ให้นโยบายกับอาจารย์ในการสอดส่องดูแลนักศึกษา ได้เน้นย้ำเป็นพิเศษเรื่องนักศึกษาที่มาเรียนที่นี่และอาจารย์ที่สอนแห่งนี้ต้องปลอดสารเสพติ