สรรพกรภาค 8 จัดอบรม “เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกรรมวิธีแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม”

0
236

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ นางสาวนงลักขณา ขวัญสุวรรณ ผู้ช่วยสำนักงานสรรพกรภาค 8 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร ”เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกรรมวิธีแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม” ให้กับผู้ที่มาจาก สส.และ สท. ทุกพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ในสังกัดของสำนักงานสรรพากรภาค 8 จำนวน 142 คน

การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบแนวปฏิบัติของระบบงานกรรมวิธีแบบแสดงรายการ และเพื่อให้ทุกท่านได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน