คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE

0
198

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE นำโดย หม่อมหลวง สมชาย จักรพันธุ์ ที่ปรึกษา กรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางนันทนา ศรีพินิจ ผู้เชี่ยวชาญกรมสุขภาพจิต และคณะฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE CP ALL ล้านนา บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC เชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าฝ่าย พนักงานบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

ตลอดระยะเวลา 11 ปี ที่ทางชมรมฯ ได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง นำแนวคิดมาบูรณาการ สร้างเป็นกรอบในการดำเนินงาน เป็นนวัตกรรมที่ใช้ดำเนินงานภายในชมรมฯ และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเครือข่ายให้มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ตรวจเยี่ยมและให้คะแนนประเมินจากผลดำเนินงาน การจัดทำโครงการต่างๆ และที่เกี่ยวกับโครงการที่ผ่านมาของทางชมรม TO BE NUMBER ONE พร้อมทั้งการให้ข้อคิด หลักการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ของชมรมฯ และให้กำลังใจ ขอให้ร่วมกันทำงานตามโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง โดยการลงพื้นที่ในวันนี้มีเกณฑ์การให้คะแนน 50 คะแนน ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE จากนั้นจะมีการเก็บคะแนนจากการประเมินอีก 50 คะแนน ในระดับประเทศ ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในเดือนกรกฎาคมนี้