จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเตรียมความพร้อม ก่อนกลับสู่สังคม ไม่กลับมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก

0
125

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดการฝึกระหว่างวันที่ 16 – 27 พฤษภาคม 2562 โดยได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากการค้นหาและคัดกรองของศูนย์ปฏิบัติการป้องและปราบยาเสพติดอำเภอ เทศบาล จำนวน 22 แห่ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 85 คน

จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ระบบสมัครใจ หลักสูตร 9 วัน และการเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม 30 ชั่วโมง รวมเป็น 12 วัน โดยใช้แนวคิด ในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้เข้ารับการบำบัดให้มีสุขภาพแข็งแรง สร้างจิตสำนึก รักษาเกียรติศักดิ์ศรีของตนเอง มีระเบียบวินัย มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้น และเมื่อผ่านการบำบัดและฟื้นฟูแล้ว สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ เป็นคนดี มีคุณภาพของสังคมและไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก