พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสวนปรุง

0
250

โรงพยาบาลสวนปรุง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยนอกเมื่อ เวลา 11.49 น.วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 . ณ บริเวณงานพิธี โรงพยาบาลสวนปรงุโดยมี พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่ายสงฆ์ , นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ประธานในพิธี โดยมีแพทย์หญิงสุวรรณี เรืองเดช ผู้อำนวยการโรพยาบาลจิตเวชนครราชสีมารานครินทร์รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี


แพทย์หญิงสุวรรณี เรืองเดข รักษาการในตำแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง ได้เผยว่าโรงพยาบาลสวนปรุงเป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งที่ 3ของประเทศไทยสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขนาด 415เตียง ให้บริการตรวจรักษาทางจิตเวชแก่ประชาชน เขตสุขภาพที่ 1 และ 2 ใน13 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน พิษณุโลก สุโขทัยอุตรดิตถ์ ตาก และเพชรบูรณ์

อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสวนปรุง หลังเดิม ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 เป็นอาคาร 4 ชั้น มีพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยนอก เฉพาะชั้นที่ 1และชั้นที่ 2 บางส่วน พื้นทีใช้สอยประมาณ 1,075 ตารางเมตร ซึงต้องรองรับ
การบริการผู้ป่วยนอกที่เพิ่มขึ้น จากปี พ.ศ.2551 จำนวนผู้ป่วยนอก61,588 รายเฉลี่ย 219รายต่อวัน ในปี พ.ศ.2561จำนวนผู้ป่วยนอก 66,842 รายเฉลี่ย 275 รายต่อวัน สูงสุดการให้บริการในวัน 349ราย

ในปี พ.ศ. 2561 จึงได้รับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก หลังใหม่ เพื่อรองรับการให้บริการตรวจรักษาที่เพิมมากขึ้นอาคารผู้ป่วยนอก หลังใหม่ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน44,888.429ล้านบาท (สี่สิบสี่ล้าน แปดแสน แปดหมื่น แปดพันสี่ร้อยยีสิบเก้าล้านบาท) เป็นอาคารขนาด2 ชั้น พนที่ใช้สอย 2,366 ตารางเมตร
โดยมีกาหนดการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบรณ์และพร้อมใช้งานในปี พ.ศ. 2563