องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ฯ เพื่อขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้มีความต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน

0
166

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 พลเอกกัมปนาท  รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการดำเนินและให้นโยบายการทำงานแก่คณะอนุกรรมการฯ ที่ ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด งานของมูลนิธิฯ ให้มีความต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน นับเป็นมรดกสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้

ประเด็นสำคัญในการประชุม ได้แก่ การปรับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิโครงการหลวง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) การจัดทำแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติย่อย การพิจารณาส่งมอบต้นพันธุ์กุหลาบพันปี 16 ชนิด รวม 163,929 ต้น ให้กับศูนย์ฯ/สถานีฯ โครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และหน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลาง ที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมและมีความพร้อมในการปลูกและดูแลรักษาต้นกุหลาบพันปี เพื่อนำไปอนุรักษ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพันธุ์พืช นอกจากนี้ ยังได้รับฟังรายงานผลการเข้าร่วมประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทางเลือกจากประเทศสมาชิกในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนายุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการโครงการ