ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 19 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล

0
145

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 19 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณลานจอดรถบัส

ด้านทิศใต้อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ บริษัทสายการบิน พนักงาน ลูกจ้างและครอบครัว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียง สำหรับพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้นิมนต์พระสงฆ์สามเณรจากวัดดอนจั่น ซึ่งเป็นวัดที่ให้การอุปการะและให้โอกาสเด็กยากไร้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กในกลุ่มเด็กกำพร้า เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส รวมไปถึงเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ ที่มาจากครอบครัวยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาและได้รับการอบรมสั่งสอนตามหลักพุทธธรรม เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป