“พยาบาล: เสียงแห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า “

0
234

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ร่วมกับผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ นำโดย ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม นายกสมาคมฯ ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพและผู้มีเกียรติ
ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง “พยาบาล: เสียงแห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า (Nurses : A Voice to Lead Health for All)” เนื่องในโอกาสวันพยาบาลสากลประจำปี 2562 ในวันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุม C71 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ผู้ร่วมประชุมจะ ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องโดยไม่มีค่าลงทะเบียน

โดยมีกำหนดการดังนี้
ภาคเช้า- พิธีเปิด พร้อมร่วมกล่าวสดุดีเพื่อรำลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล และร่วมร้องเพลงมาร์ชพยาบาล
– การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาลสู่ยุคสุขภาพดีถ้วนหน้า โดย ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม นายกสมาคมฯ
– การบรรยายหัวข้อ “บทบาทและการจัดการของสถานศึกษาทางการพยาบาล” โดย ผศ.ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
ภาคบ่าย- เยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานเด่น และนวัตกรรมของพยาบาลจากโรงพยาบาลและสถานศึกษาต่างๆ
– การบรรยายหัวข้อ “บทบาทและการจัดการด้านผู้ให้บริการของศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง โรงพยาบาลทบวง มหาวิทยาลัย” โดย ดร.หรรษา เทียนทอง
-การบรรยายหัวข้อ “บทบาทและการจัดการด้านผู้ให้บริการของโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข” โดย พว.กุลดา พฤติวรรธน์