งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาคระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่

0
391

ด้วยเลขาธิการพระราชวังรับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า โดยที่ สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ตามคำกราบทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลในนามของปวง
ชนชาวไทยนั้นทรงพระราชดำริว่า เป็นโอกาสอันควรที่จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราช ประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวัง ตั้งใจอยู่ทั่วกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ดังนี้วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเสด็จออกมหาสมาคม พระบรมวงศานุวงค์ คณะ องคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น พระราชพิธีเฉลิม
พระราชมณเฑียร
วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระ
บรมวงศานุวงค์ จากนั้น เสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
วันที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลี พระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท คณะทูตานุทูต และกงสุลต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล
ส่วนการเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีขึ้น ใน ช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ปลายปีพุทธศักราช 2562

บริเวณหน้าอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาคระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562ณ จังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังนี้


1. วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 จัดพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธี เจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศ ไทย ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2. วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 จัดพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง ประเทศไทย เพื่อให้จิตอาสาและประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาคร่วมรับชมพระราช พิธีพร้อมกันกับกรุงเทพมหานคร ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

บริเวณหน้าอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

3. วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 จัดพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการ
เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เพื่อให้จิตอาสาและประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาคร่วมรับชมพระราชพิธีพร้อมกันกับ กรุงเทพมหานคร เวลา 16.30 น. ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

บริเวณหน้าอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จิตอาสา และประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามกำหนดการ ดังนี้

สถานที่จอดรถสำหรับประชาชนทีมาร่วมงาน

1. ในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 – 17.30 น. ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ การแต่งกาย : ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เสื้อสีเหลือง เครื่องแบบจิตอาสา /จิตอาสา เครื่องแบบจิตอาสา
/ประชาชนทั่วไป เสื้อสีเหลือง
2. วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 – 22.00 น. ณ สนามด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย :
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เสื้อสีเหลือง เครื่องแบบจิตอาสา /จิตอาสา เครื่องแบบจิตอาสา /ประชาชนทั่วไป เสื้อสี
เหลือง


3. วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 – 17.50 น. ณ สนามด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย :
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด /จิตอาสา เครื่องแบบจิตอาสา
/ประชาชนทั่วไป เสื้อสีเหลืองและในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 จะมีการปิดถนนราชดำเนินยาวไปจนถึงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ในเวลา06.30 – 08.30 น. ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้ถนนเส้นทางนี้ในห้วงเวลาดังกล่าวด้วย พระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการถ่ายทอดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ โดยทุกสถานีจะ เชื่อมสัญญาณการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้มาร่วม กิจกรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อันสำคัญยิ่งของประเทศไทยในครั้งนี้ที่ชั่วชีวิตของเราประชาชนชาวไทยจะ
มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีกันสักครั้งหนึ่ง