แบงก์ชาติฯ เหนือแถลงภาวะเศรษฐกิจและการเงินไตรมาส 1

0
163

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นางนวอร  เดชสุวรรณ์  ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ  แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 1 ปี 2562 การท่องเที่ยวยังเติบโตอย่างต่อเนื่องในขณะที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ทุนจากเอกชนมีการชะลอตัว และภาพรวมด้านต่างๆ เติบโตแบบชะลอตัวเช่นกัน

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 1 ปี 2562 ขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสก่อน ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวดีโดยเฉพาะช่วงตรุษจีน รวมทั้งกลุ่มประชุมสัมมนาทั้งจากภาครัฐและการประชุมอาเซียน รายได้เกษตรขยายตัวชะลอลงตามผลผลิต ขณะที่ราคาปศุสัตว์ปรับดีขึ้น การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเล็กน้อยทั้งการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันและยานยนต์ การใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นจากการเร่งเบิกจ่ายให้แก่สถาบันการศึกษาในช่วงต้นไตรมาส สำหรับผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงเล็กน้อยตามการผลิตหมวดเครื่องดื่ม และการลงทุนภาคเอกชนยังลดลงตามภาคการก่อสร้าง

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลอยู่ในระดับต่ำ อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นตามราคาหมวดอาหารสดโดยเฉพาะเนื้อสัตว์เป็นสำคัญ รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ดังนี้ รายได้เกษตรกร เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน ภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ตามผลผลิตมันสำปะหลังและปศุสัตว์เป็นหลัก ภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิตลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยหมวดเครื่องดื่มกลับมาลดลงในไตรมาสนี้ ทางด้านผลผลิตหมวดเลนส์และชิ้นส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ลดลงตามวัฏจักรของสินค้า และหมวดอาหารเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมน้ำตาลตามปริมาณวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น

ภาคการท่องเที่ยว เร่งตัวจากไตรมาสก่อน จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนในช่วงตรุษจีน นักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศอื่นขยายตัวดีเช่นกัน เช่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา ยุโรปและเอเชีย ส่วนหนึ่งจากการเปิดเส้นทางการบินใหม่ทั้งสนามบินเชียงใหม่และเชียงรายทำให้จำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้น การบริโภคภาคเอกชน ดัชนีเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันขยายตัวและกระจายตัวหลายหมวดสินค้า การใช้จ่ายภาครัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.3 ตามการเพิ่มขึ้นของเงินอุดหนุนทั่วไป ส่วนรายจ่ายลงทุนลดลงร้อยละ 2.6
การลงทุนภาคเอกชน ดัชนีลดลงร้อยละ 3.7 จากระยะเดียวกันปีก่อน ภาคก่อสร้างหดตัวต่อเนื่อง พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างลดลงในกลุ่มอาคารพาณิชย์ โรงแรม และบ้านเดี่ยวนอกเขตเทศบาล เช่นเดียวกับเครื่องชี้ประกอบอื่นหดตัว ได้แก่ ยอดคงค้างสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ที่ให้แก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ และจำนวนโครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่ การค้าผ่านชายแดน มูลค่าส่งออกในรูปเงินบาทลดลงร้อยละ 2.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยลดลงในเกือบทุกหมวดสินค้า เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.3 ตามการเพิ่มขึ้นของหมวดเนื้อสัตว์ หมวดข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง และผักสด อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.3 ด้านอัตราการว่างงานปรับฤดูกาลอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.8 การจ้างงานขยายตัวตามการจ้างแรงงานนอกภาคเกษตร ส่วนการจ้างงานในภาคเกษตรหดตัว

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ยอดคงค้างเงินฝากของสถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีจำนวน 1,228.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 โดยขยายตัวในส่วนของเงินฝากภาครัฐที่พักไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ และเงินฝากประเภทออมทรัพย์จากการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่เพื่อบริหารจัดการต้นทุนและชดเชยเงินฝากที่ครบกำหนด ด้านยอดคงค้างสินเชื่อสถาบันการเงิน 1,326.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 โดยสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ขยายตัวในธุรกิจโรงแรม ก่อสร้าง และขนส่ง รวมทั้งสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มขึ้นตามความต้องการสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อเพื่อการเกษตร