วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. เปิดตัวโตรงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

0
358

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์  ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกความมือกับ นายจีรพล  มัทวพันธุ์ Head of Project Delivery   บริษัทดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด ผู้พัฒนานวัตกรรมทางการเงินในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ในโครงการ“บัณฑิตพันธุ์ใหม่”  ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มกราคม  2562

โครงการ“บัณฑิตพันธุ์ใหม่” เกิดขึ้นจากความร่วมมือ 3 ภาคส่วน ได้แก่ มหาวิทยาลัย (วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ภาคธุรกิจ (บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด) และนักศึกษา (วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจในยุคของการแข่งขันทางเศรษฐกิจในเชิงดิจิทัลของประเทศ โดยวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบริษัทจะร่วมกันคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนดไปปฏิบัติงานจริงกับบริษัทในขณะที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในเชิงลึก ด้วยการสนับสนุนต่างๆ จากบริษัท ทั้งด้านเงินทุน การร่วมออกแบบเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดสรรที่ปรึกษาพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ รวมถึงให้นักศึกษาได้เข้าปฏิบัติงานจริงกับบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็ม เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้มาประยุกต์และเรียนรู้การทำงานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ หากนักศึกษาในโครงการผ่านเกณฑ์การคัดเลือก นักศึกษาจะได้รับข้อเสนอให้เป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ ต่อไป