โรงพยาบาลค่ายกาวิละคุมเข้มโครงการทหารใหม่ปลอดภัยจากโรคลมร้อน

0
233

โรงพยาบาลค่ายกาวิละ มณทลทหารบกที่ 33 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการทหารใหม่ปลอดภัยจากโรคลมร้อน โดยมีกิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องโรคลมร้อน การป้องกัน การปฐมพยาบาล แก่เจ้าหน้าที่หน่วยฝึก ให้ความรู้โดย พ.อ.ราม รังสินธุ์ มีผู้เข้ารับการอบรม จาก 9 หน่วยฝึก จำนวน 320 นาย ณ สโมสรค่ายกาวิละ
ประชุมร่วมกับ โรงพยาบาลสาธารณสุข ในเครือข่าย จำนวน 8 โรงพยาบาล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคลมร้อน โดย พ.ท.วิริสสร วงศ์ศรีชนาลัย ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลค่ายกาวิละ

ซักซ้อมแผนการส่งต่อผู้ป่วย จากหน่วยฝึกฯ มายัง โรงพยาบาลค่ายกาวิละ และส่งต่อไปยัง โรงพยาบาลนครพิงค์ จนถึงเข้าห้องไอซียู ผลการปฏิบัติสำเร็จลุล่วง เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้