นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ และพบปะพี่น้องประชาชน อำเภอแม่แจ่ม”

0
196

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา10.35 น. นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการแม่แจ่มโมเดลการบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืนครบวงจรด้วยกลไกประชารัฐ ฯลฯในการนี้นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้นำกิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยบ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง ตำบลช่างเคิ่ง ซึ่งวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้มีสมาชิกทั้งหมด 141 คนร่วมมือกันประกอบอาชีพด้านเกษตรผสมผสาน,เกษตรแปรรูปและหัตกรรม โดยเป็นผลสำเร็จจากการทำเกษตรผสมผสานเพื่อลดการทำไร่ข้าวโพด มาทำกิจกรรมทางเลือก


นอกจากนี้กรมส่งเสริมการเกษตร ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้ริเริ่มวิจัยและพัฒนาโครงการ ธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม: แม่ปาน-สันเกี๋ยง โมเดล กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัย ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ที่ยึดหลักศาสตร์พระราชารัฐกาลที่ 9 คือการระเบิดจากข้างใน เข้าใจ เข้าถึงพัฒนา บนรากฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการดำเนินโครงการซึ่งการดำเนินงานของโครงการฯได้ดำเนินการสร้างบ่อพวง ทำให้เกษตรกร แม่บ้าน บ้านสันเกี๋ยงได้รับผลประโยชน์จากการใช้น้ำบ่อพวงโดยเฉพาะกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย ที่มีสมาชิกทั้งหมด 80 ราย พื้นที่ปลูก 391 ไร่ ในการนี้นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะนายกรัฐมนตรี ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่