วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ภายใต้ในแนวคิด ” ครอบครัวไทย ไร้ความรุนแรง “

0
144

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี มีมติให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปีให้เป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามศักยภาพของตนเองอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีและเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สูงอายุ และในวันที่ 14 เมษายนของทุกปีให้เป็น “วันแห่งครอบครัว” เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัว และเป็นโอกาสอันดีที่สมาชิกได้มาพบปะและใช้เวลาการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณค่าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุและครอบครัว กำหนดจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด ” ครอบครัวไทย ไร้ความรุนแรง ” ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของผู้สูงอายุ และครอบครัวมากขึ้น และงดการใช้ความรุนแรงในครอบครัวในทุกรูปแบบ โดยภายในงานมีกิจกรรมได้แก่การแสดงศิลปวัฒนธรรมของผู้สูงอายุ และซอพื้นเมืองโดยศิลปินแห่งชาติ พ่อครูบุญศรี รัตนัง การจัดบูธกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย และการพัฒนาครอบครัว การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ชมรมผู้สูงอายุจากอำเภอต่างๆ และประชาชนทั่วไปประมาณ 800 คน ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส เป็นประธานในพิธีเปิดงาน