จังหวัดเชียงใหม่ ระดมกำลังพลจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า พร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน จัดอาหารประกอบเลี้ยงแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

0
415

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้ทุกอำเภอระดมกำลังพลจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมสนับสนุนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึ่งมอบหมายให้นายอำเภอกำหนดพื้นที่เป้าหมายจัดกิจกรรมเชิงป้องกันฯ อาทิ การทำแนวกันไฟ การทำฝาย พร้อมการช่วยสนับสนุนการดับไฟป่า ตลอดจนจัดให้มีครัวสนามพระราชทาน เพื่อจัดอาหารประกอบเลี้ยงกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยดำเนินการใน 3 อำเภอ คือ อำเภอพร้าว อำเภอจอมทอง อำเภอเชียงดาว และจะดำเนินการในอำเภออื่นๆ ต่อไป

พันเอก อโนทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า มณฑลทหารบกที่ 33 ได้สนับสนุนรถประกอบอาหาร โรงครัวพระราชทาน จัดทำอาหารเลี้ยงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เป็นการให้กำลังใจที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างเข้มข้น ซึ่งที่อำเภอพร้าวมีผู้มาร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน โดยได้มอบเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย N95 ให้กับชุมชนและประชาชนในพื้นที่ จำนวนกว่า 2,000 ชิ้น

เมื่อ 12 เม.ย.62 กกล.รส.จว.ช.ม. จัดกำลังพล ชุด ลว.ควบคุมไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 91 ชุด เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ โดย ปฏิบัติงาน ดังนี้ ดับไฟป่าจำนวน 46 พื้นที่ลาดตระเวณป้องปราม และพบปะชี้แจ้งทำความเข้าใจกับราษฎร ในพื้นที่ รวมจำนวน 214 พื้นที่ การฉีดพ่นน้ำ ลดฝุ่นละอองในอากาศ จำนวน 9 พื้นที่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย