บสย.รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards) เกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และ ความซื่อตรง

0
211

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards) เกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และ ความซื่อตรง จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

โดยปีนี้ บสย. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท ทำงานหนัก เต็มความสามารถ ยึดมั่น ในหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ถูกต้อง และมีจริยธรรม เป็นไปตามกรอบ และแนวทางการบริหารองค์กร ที่ได้รับมอบนโยบายจาก คณะกรรมการ บสย. ซึ่งมาจากความร่วมมือจากผู้บริหาร และเพื่อนพนักงาน อย่างเคร่งครัด ถือเป็นบรรทัดฐานใหม่ให้กับองค์กร คณะผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมให้ปฎิญญาร่วมกันในการดำรงไว้ซึ่ง คุณค่าแห่งองค์กรโปร่งใส อันเป็นเกียรติประวัตินำความภาคภูมิใจมาสู่ บสย. เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2562 ณ ห้องนนทบุรี สำนักงาน ป.ป.ช.