รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางมาเชียงใหม่เฝ้าติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1

0
212

วันที่ 14 มกราคม 2562 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะเดินทางมาติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 พ.ศ.2563-2565 ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานเชียงใหม่

โดยมีนาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ที่ปรึกษา 10 และรักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมบรรยายสรุปและนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงคมนาคมและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณ โดยประกอบด้วยกลุ่มงานที่สำคัญ 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานเขตการบิน กลุ่มงานอาคารผู้โดยสารและอาคารสนับสนุน และกลุ่มงานระบบสนับสนุนท่าอากาศยาน มีเป้าหมายรองรับปริมาณจราจรทางอากาศได้ถึงปี พ.ศ.2568 หรือรองรับผู้โดยสารได้ 16.5 ล้านคนต่อปี ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ขอให้ ทอท.เร่งรัดการก่อสร้างตามโครงการพัฒนาฯ ระยะที่ 1 ให้ทันกับอัตราการเจริญเติบโตของผู้โดยสารรวมทั้งขอให้ช่วยวางแผนแก้ปัญหาการจราจรโดยรอบท่าอากาศยานด้วย