การพัฒนาบุคลิกภาพและพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2

0
433

นางสุชาดา บุญแก้ว หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2

เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอกของบุคลากรทุกระดับ สู่การให้บริการที่เป็นเลิศด้วยบริการที่มาจากใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่พยาบาล สังกัดงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์

โดยมี นางกมรวรรณ หงส์ลดารมภ์ ผู้ตรวจการ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม​ 2562 ณ ห้องประชุม​ 153 ชั้น​ 15 อาคาร​สุจิ​ณ​โณ​ คณะ​แพทยศาส