พิธีมอบโล่ เกียรติบัตร และสัมฤทธิบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา งานประจำปี “ชื่นช่อพวงคราม” ประจำปีการศึกษา2561

0
95

เมื่อวันที่10 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่เป็นประธานพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร และสัมฤทธิบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา งานประจำปี “ชื่นช่อพวงคราม” ประจำปีการศึกษา2561 โดยมี ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผอ.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองอย่างสร้างสรรค์ และมีพัฒนาการตามวัยอย่างเหมาะสม อีกทั้งสร้างความสามัคคี ความสนุกสนาน ความรื่นเริงในกลุ่มนักเรียนทุกระดับชั้น ชื่นชมแสดงออกถึงผลงานความสำเร็จของตนเองและเพื่อน ๆ


ทางด้าน ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ประธานในพิธีได้กล่าวชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาและได้รับเกียรติบัตรดีเด่นทุกคน โดยขอให้ทุกคนได้พัฒนาเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ของตนเองเพื่อความก้าวหน้าต่อไป

ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ ,นางกรศิริ กรองสุดยอด ผอ.กลุ่มอำนวยการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ต่อจากนั้น ในภาคบ่ายมีกิจกรรมการแสดงนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมการประเมินผลพัฒนาการของนักเรียนที่แสดงออกถึงความพร้อมการกล้าแสดงออก และสร้างความรักความผูกพันธ์ที่ดี มีผู้ปกครองร่วมงานประมาณ 1,200 คน ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม