ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562

0
163

วันที่ 8 มีนาคม 2562 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2562 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ระดับภาค ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้คัดสรรผู้ขอเข้ารับทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 11 โดยได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบด้วย ผู้ขอรับทุนจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดละ 5 ราย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทยที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ด้วยการพระราชทานทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ และศึกษาต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ สาขาที่ขาดแคลน สาขาด้านความมั่นคง และเข้าสู่การมีอาชีพได้อย่างมั่นคง และให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ อันจะช่วยสร้างพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งแก่เด็กและเยาวชนผู้ได้รับทุนพระราชทาน ให้เป็นนักเรียนทุนในพระองค์ฯ สามารถเติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพนำความรู้กลับไปทำงานพัฒนาท้องถิ่นชุมชน เป็นพลเมืองที่ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไป