ม.เชียงใหม่ เปิดตัวโครงการ Erasmus + Capacity Building in Higher Education เพื่อสมาร์ทฟาร์มมิ่ง

0
312

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวโครงการ Erasmus + Capacity Building in Higher Education ภายใต้กรอบ การดำเนินงานโครงการ “SUatainable developmeNt Smart Agriculture Capacity: SUNSpACe” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดโครงการ ฯ พร้อมด้วย อาจารย์  ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และ Prof.Aicha Sekhari หัวหน้าโครงการ ฯ จากมหาวิทยาลัย ประเทศฝรั่งเศส ร่วมแถลงข่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ กล่าวว่า นับเป็นความร่วมมือที่ดี ระหว่างวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคยุโรป เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศ  เช่น ประเทศฮังการี่ , อังกฤษ , อินเดีย , เนปาล , ฝรั่งเศส เป็นต้น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมระบบการจัดการ ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าของการผลิตสินค้า การควบคุมต้นทุน การบริหารความเสี่ยง การนำเทคโนโลยีมา พัฒนาให้เกษตรกรให้ก้าวไปสู่ความเป็น Smart Farmer โดยการนำ Smart Technologies เข้ามาส่งเสริม การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0และสอดคล้อง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

ด้าน” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มว่า โครงการ Erasmus + Capacity Building in Higher Education นี้ ถือเป็นการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ในประเทศพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมระบบการจัดการ ความรู้ในการเพิ่มมูลค่า ของการผลิตสินค้า การควบคุมต้นทุน การบริหารความเสี่ยง การนำเทคโนโลยีมา พัฒนาให้เกษตรกรให้ก้าวไปสู่ความเป็น Smart Farmer โดยการนำ Smart Technologies เข้ามาส่งเสริม การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 และสอดคล้อง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 กับแนวทางยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยตามแผนพัฒนา การศึกษาของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในด้าน นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environment and Energy Innovation

อาจารย์  ดร.ภราดร กล่าวทิ้งท้ายว่า โครงการนี้ได้เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 ไปจนถึง ถึงเดือน ธันวาคม 2565” รวมระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี มีเป้าหมายเพื่อการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม โดย การนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงประจักษ์ พัฒนาสมรรถนะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน และในด้าน นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และผู้สูงอายุ (Food & Health, and Aging Innovation) ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างนวัตกรรม ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านอาหาร สุขภาพ และ ผู้สูงอายุ อันจะเป็นการบูรณาการ Digital tech, Bio tech และเทคโนโลยีอื่น ๆ ร่วมกันเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพ และประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต.