พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริม Wellness Tourism ในพื้นที่ภาคเหนือ

0
183

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ประธานบริหารแผนงาน (Program Chairman : PC) ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการแผนงานวิจัยฯ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้แทน จากสถานประกอบการสปาภาคเหนือ ร่วมลงนามในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริม Wellness Tourism ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริม และร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ตามแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ทุนสนับสนุนแผนงานวิจัย Spearhead ด้านเศรษฐกิจจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่