มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายราชสดุดี “วันราชภัฏ” ยึดมั่นพระราชปณิธาน ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำความดีตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

0
260
DCIM100MEDIADJI_0072.JPG

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มณฑลพิธี อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และตัวแทนชุมชน เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันราชภัฏ

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ได้อ่านประกาศถวายราชสดุดีความว่า ตลอดระยะเวลาการครองราชย์ 70 ปี ล้วนประจักษ์ชัดและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ก่อเกิดคุณูปการอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ทรงมั่นในพระราชปณิธานที่ตรัสไว้ในพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ทรงถึงพร้อมด้วยพระวิริยะ พระปัญญา บารมี เป็นที่ประจักษ์ ทรงพระเมตตา ทรงงานตรากตรำพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขแห่งราษฎรเป็นที่ตั้ง นับเป็นบุญแห่งปวงชนไทยยิ่งแท้ที่ได้อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ พระราชกรณียกิจทั้งปวงที่กล่าวมานั้นนำความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนชาวไทยโดยถ้วนหน้า

อีกทั้งยังมีพระมหากรุณาธิคุณแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งทั่วประเทศ ด้วยทรงพระราชทานนามแก่ “วิทยาลัยครู” ทั่วประเทศ ว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 “ราชภัฏ แปลว่า คนของพระราชา” และทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อปีพุทธศักราช 2538 ซึ่งนับเป็นมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ ยังความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

DCIM100MEDIADJI_0077.JPG

ดังนั้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี จึงถือเป็นวันมหามงคลที่ปวงข้าบาทราชภัฏเชียงใหม่จะได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมทำความดีตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน สืบสานน้อมนำแนวทางตามพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป