กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย จัดการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 (1th ASEAN Coffee Industry Development Conference)

0
269

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย จัดการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 (1th ASEAN Coffee Industry Development Conference) ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพของกาแฟไทยสู่มาตรฐานสากล โดยมี นายณรงค์ อ่อนสะอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมฯพร้อมด้วย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

นายณรงค์  อ่อนสะอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าววา ยุทธศาสตร์กาแฟปี 2560-2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึงประกอบด้วยพันธกิจ 5 ประการ คือ เพิ่มปริมาณผลผลิตกาแฟในประเทศ , เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ,สร้าง/พัฒนาเครือข่ายระหว่างกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ ,ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสู่สากลและภาพลักษณ์กาแฟไทย และ สร้างให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้ากาแฟในอาเซียน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศในภูมิภาคอื่น ที่สนใจทั้งด้านนโยบาย และด้านวิชาการ  เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปกาแฟ เผยแพร่นวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตกาแฟในแต่ละประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกาแฟในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียนด้วย

ภายใต้ความร่วมมือ 12 หน่วยงานภาครัฐ สมาคม และ เอกชน ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ในฐานะเจ้าภาพ  สมาพันธ์กาแฟอาเซียน สมาคมบาริสต้าไทย สมาคมกาแฟไทย สมาคมชาวสวนกาแฟไทย สมาคมกาแฟและชาไทย มูลนิธิชาวสวนกาแฟ และ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด พร้อมพันธมิตรจากหน่วยงานภาคเอกชนในจัดการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 ครั้งนี้ขึ้น

ดร.อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมกาจัดงาน ฯ กล่าวว่า สำหรับการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการพัฒนาความร่วมมือทั้งเชิงนโยบายและวิชาการระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ในอาเซียนแล้วยังเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาโอกาสในธุรกิจกาแฟให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกาแฟในทุกภาคส่วนของไทย ภายใต้บริบทของอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน เช่น ภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตกาแฟ การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางด้านกาแฟของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นที่รับทราบกันอย่างกว้างขวาง อันจะส่งผลถึงความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกฝ่ายต่อไป

ภายในงานมีทั้งการประชุมวิชาการ ภายใต้หัวข้อต่างๆ อาทิ สภาพแวดล้อมการปลูกการผลิตกาแฟในอาเซียน เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพกาแฟ การแปรรูผลิตภัณฑ์ ความต้องการของผู้บริโภคตลอดจนการค้าการตลาดกาแฟในอาเซียนและของโลกสู่ความยั่งยืนในการเชื่อมโยงธุรกิจกาแฟต่อไปในอนาคต โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านกาแฟที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค เชิญผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนที่น่าสนใจของวงการกาแฟมาร่วมบรรยายพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมประชุมและการประชุมได้เชิญผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งการแสดงนิทรรศการวิชาการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร มูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และสมาคมต่างๆ เป็นต้น

จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล ที่ 9 ในพระราชดำริที่เกี่ยวกับกาแฟ รวมไปถึงผลงานวิจัยของกาแฟ สนับสนุนเกษตรกรในการพัฒนาเอกลักษณ์กาแฟไทย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางธุรกิจด้านกาแฟในอาเซียนต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย เพื่อหาเมล็ดกาแฟไทยที่มีคุณภาพดีตั้งแต่ต้นทางในการปลูกกาแฟ รวมถึงรสชาติของกาแฟจนได้เป็นเมล็ดกาแฟไทยเกรดพิเศษ เพื่อรณรงค์และส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกกาแฟให้ได้ผลผลิตกาแฟอย่างมีคุณภาพ .