ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุม Water – Energy – Food Nexus Workshop 2019 มุ่งสู่ Smart & Green Campus

0
253

ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (adiCET) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 – 22 มกราคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Water – Energy – Food Nexus Workshop 2019

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่าง Office of Naval Research (ONR), ประเทศสหรัฐอเมริกา กับวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมทั้งพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอัจฉริยะ Smart & Green Campus และเพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยสำหรับเป็นแบบอย่าง Smart Campus ในการขยายเครือข่ายการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ต่อไป

ทั้งนี้ได้จัดให้มีการบรรยายและเยี่ยมชนฐานความรู้ ประกอบด้วย อาคารประหยัดพลังงาน Energy Efficient Buildings บ้านอัจฉริยะและรถไฟฟ้า Smart Home with EV ชุมชนอัจฉริยะ Smart Community การปลูกผักใต้พื้นที่แผงและฟาร์มอัจฉริยะ Agrovoltaic/Smart farm ศูนย์พลังงานชีวภาพหมุนเวียนเพื่อมุ่งสู่ชุมชนปลอดขยะ BioEnergy Cycle Center – Zero Waste อาคารพลังงานแสงอาทิตย์ 700kW BioEnergy Cycle Center และถนนขยะจากบล็อกขยะพลาสติก Recycled Road Blocks from Waste Plastics ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ผลิตบล๊อกปูถนนที่มีชื่อย่อของผู้ร่วมงาน และนำไปปูทางเดินบริเวณทางขึ้นอาคาร 700kW

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมมีจำนวนทั้งสิ้น 37 คน จาก 16 หน่วยงาน 8 ประเทศ ได้แก่ Ministry of Energy, Manpower, Industry ประเทศบรูไน Institute of Technology of Cambodia ประเทศกัมพูชา Chemical Engineering Department, Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย De La Salle University ประเทศฟิลิปปินส์ Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT) ประเทศเวียดนาม Office of Naval Research ประเทศสหรัฐอเมริกา Hawaii Natural Energy Institute, University of Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา และจากประเทศไทย ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ National Metal and Materials Technology Center (MTEC) , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency (NSTDA) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) , บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี The Joint Graduate School of Energy and Environment King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย , มหาวิทยาลัยนเรศวร และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม ณ เชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิตี้ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่