ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตฯ มอบประกาศณียบัตร พร้อมกล่าวปิดโครงการฯ ตามแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)

0
156

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และผศ.ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบประกาศณียบัตร พร้อมกล่าวปิดโครงการการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในภาคเหนือด้วยแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ภายใต้โครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กล่าวว่า การเปิดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายในโครงการ การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในภาคเหนือ ด้วยแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ในครั้งนี้

ทั้งนี้ กิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรมในพื้นที่ และสร้างพันธมิตรธุรกิจ ซึ่งมีผู้ประกอบการร่วมออกบูทเพื่อกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ จำนวน 25 ราย มีนักลงทุนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 9 ราย และมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 40 ราย รวมทั้งสิ้นมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานวันนี้จำนวน 65 ราย

สำหรับการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่าง ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคการศึกษาเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรมในพื้นที่ และสร้างพันธมิตรธุรกิจส่งผลให้เกิดการดำเนินงาน รวมทั้งขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศตามที่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน

ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน กิจกรรมการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในภาคเหนือด้วยแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) รวมถึงขอให้การจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (BusinessMatching) ในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ และเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการทุกท่านฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ไปได้อย่างราบรื่น ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ สามารถนำพาธุรกิจให้เจริญรุ่งเรือง มั่นคงและยั่งยืน